CUMHURİYET

1922 Cenova 10 para damgasız 200'lük tabaka