CUMHURİYET

1922 Meclis 5 para damgasız 200'lük tabaka