ANADOLU

1921 Katib-i Adile mahsustur 10 para, Katalog: 1021 damgasız