CUMHURİYET

1926 3. Londra 20 para damgasız 100'lük tabaka