CUMHURİYET

1924 Sulh, Katalog No:1129/1136 damgasız, tam seri şarniyerli
Katalog: 3.000 TL

x